ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ຂຽນເມື່ອ ຂຽນເມື່ອ: ມ.ນ.. 28, 2014 | ມີ 4 ຄຳເຫັນ ແລະ 0 trackback(s)

ມາດຖານ1. ປະຕິບັດກິດຈະກຳທາງວິຊາການກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິຊາຊິບຄູຢູ່ສະເໝີ:

                ໝາຍເຖິ່ງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ ການເຜີຍແພ່ຜົນງານທາງວິຊາການແລະການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທາງວິຊາການທີ່ອັງກອນ ຫຼີ  ໜ່ວຍງານ ຫຼື ສະມາຄົມຈັດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ການປະຊູມ,ການອົບຮົມ,ການສຳມະນາ ແລະ ການປະຊູມການປະຕິບັດງານເປັນຕົ້ນທາງນີ້ຕ້ອງມີຜົນງານ ຫຼື ລາຍງານ ທີ່ ຊັດເຈນ.

ມາດຖານ2. ຕັດສຶນໃຈປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໂດຍດຳເນີນເຖິງຜົນທີ່ຈະເກີດແກ່ຜູ້ຮຽນ:

               ໝາຍເຖິງການເລື່ອກຢ່າງສະແຫຼວສະຫຼາດ ດ້ວຍການຮັກ ແລະ ຫວ່າງດີຕໍ່ຜູ້ຮຽນ ດັ່ງນັ້ນໃນການເລື່ອກກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ກິດຈະກຳ ອື່ນໆ.ຄູຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະເກີດແກ່ຜູ້ຮຽນເປັນຫຼັກ.

ມາດຖານ3. ມູ່ງໝັ້ນພັດທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ເຕັມຕາມສັກກະຍາພາບ:

               ໝາຍເຖິງການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດຂອງຄູທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດການຮຽນຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕາມຄວາມຖະນາດ,ຄວາມສົນໃຈ ຄວາມຕ້ອງການໂດຍວິເຄາະວິນິດສາຍບັນຫາ,ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຂອງຜູ້ຮຽນປັບປ່ຽນວິທີການສອນທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ດີກ່ວາເດີມລວມທັງການສົວງເສີມການພັດ

ທະນາການດ້ານຕ່າງໆ,ຕາມສັກກະຍາພາບຂອງຜູ້ຮຽນແຕ່ລະຕອນຢ່າງເປັນລະບົບ.

ມາດຖານ4. ພັດທະນາແຜ່ນການສອນໃຫ້ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດເກີດຜົນເປັນຈິງ:

               ໝາຍເຖິງການເລື່ອກໃຊ້ປັບປູງ ຫຼື ສ້າງແຜນການສອນ ບັກທອກການສອນ ຫຼື ກ່ຽມການສອນໃນລັກສະນະອື່ນໆທີ່ສາມາດນຳ ໄປໃຊ້ຈັດກິດຈະກຳ ການ ຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຜູ້ຮຽນບັນລຸວັດຖູປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້.

ມາດຖານ5. ພັດທະນາສຶການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມີປະສິດທີ່ພາບຢູ່ສະເໝີ:

               ໝາຍເຖິງການປະດິດຄິດຄົ້ນ ທາສິ່ງໃໝ່ໆມາເລື່ອກໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງເຄື່ອງມຶອຸປະກອນເອກະສານສິ່ງພິມ ແລະ ເທັກນິກວິທີການຕ່າງໆເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້.

ມາດຖານ6. ຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນໂດຍເໜັ້ນຜົນການເກີດແກ່ຜູ້ຮຽນ:

               ໝາຍເຖິງການຈັດການຮຽນ-ການສອນທີ່ມຸ່ງໝັ້ນແກ່ຜູ້ຮຽນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ຕາມສະພາບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງບຸກ ຄົນດ້ວຍ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ສະຫຼຸບຄວາມຮູ້ທາງໝົດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄ່ານີຍົມ ແລະ ນິດໄສໃນການປະຕິບັດຄົນໄດ້ກາຍເປັນບຸກຄະລິກ ກະພາບ ຕິດຕົວ ຜູ້ຮຽນຕະຫຼອດໄປ.

ມາດຖານ7. ລາຍງານຜົນການພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ຢ່າງມີລະບົບ:

               ໝາຍເຖິງການລາຍງານຜົນການພັດທະນາຂອງຜູ້ຮຽນທີ່ເກິດຈາກການປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄວບຄຸມສາເຫດ,ປັດໄຈ ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຄູເປັນຜູ້ນຳສະເໜີລາຍການປະຕິບັດໃນລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1). ບັນຫາຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາຜູ້ຮຽນ.

2). ເທັກນິກວິທີການ ຫຼື ນະວາດຕະກາມການຮຽນ-ການສອນທີ່ນຳມາໃຊ້ເພື່ອການພັດທະນາຕຸນນະພາບຂອງຜູ້ຮຽນ.

3). ຜົນການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນຕາມວິທີການທີ່ກຳນົດ ທີ່ເກິດກັບຜູ້ຮຽນ.

4). ຂໍ້ສະເໜີແນະແນວທາງໃໝ່ໆໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ໄດ້ຜົນດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ມາດຖານ8. ປະຕິບັດຕົນເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີແກ່ຜູ້ຮຽນ:

                ໝາຍເຖິງການສະແດງອອກ,ການປະພຶດ ແລະ ການປະຕິບັດໃນດ້ານບຸກຄະລິກະພາບທົ່ວໄປ,ການແຕ່ງກາຍ,ກິລິຍາ ວາຈາ ແລະ ຈາລິຍະທຳທີ່ເໝາະສົມ ກັບຄວາມເປັນຄູຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນເລື່ອມໃສສະທາ ແລະ ຖຶເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນ.

ມາດຖານ9. ຮ່ວມມີກັບຜູ້ອື່ນໃນສະຖານະສຶກສາຢ່າງສ້າງສານ.

 

                ໝາຍເຖິງການຕະນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນ,ຮັບຝັງຄວາມຄິດເຫັນ,ຍອມຮັບໃນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມີໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ.

ຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງສະຖານະສຶກສາ ແລະ ຮ່ວມມີກັນຮັບຜົນທີ່ເກີດຈາກການກະທຳນັ້ນ.

ມາດຖານ10. ຮ່ວມມີກັບຜູ້ອື່ນໃນຊຸມຊົນຢ່າງສ້າງສານ:

                ໝາຍເຖິ່ງການກະທຳເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຫຼື ຮັບຝັງຄວາມຄິດເຫັນ,ຍອມຮັບໃນຄວມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງບູກຄົນອື່ນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຮ່ວມມືປະຕິບັດງານ ເພື່ອພັດທະນາງານຂອງສະຖານະສຶກສາໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ສະຖານະສຶກສາອື່ນມີການຍອມຮັບເຊິງກັນ ແລະ ກັນ ແລ້ວປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ.

ມາດຖານ11. ສະແຫວງຫາຂໍ້ມູນ ຫຼື ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການພັດທະນາ.

                 ໝາຍເຖິງການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ, ສັງເກດ ຫຼື ຈົດຈຳ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕາມສະຖານະກັນຂອງສັງຄົມທຸກໆດ້ານ ໂດຍສະເພາະສານສົນເທດ ກ່ຽວ ກັບວິຊາຊິບຄູ,ສາມາດວິເຄາະ,ວິຈານຢ່າງມີເຫດົນ ແລະ ໃຊ້ຂໍ້ມູນປະກອບກັບການແກ້ບັນຫາ,ເພື່ອມາພັດທະນາຕົນເອງ ຫຼີ ພັດທະນາງານ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ ໄດ້ ຢ່າງເໝາະສົມ.

ມາດຖານ12. ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນທຸກສະຖານະການ,ທຸກດ້ານ:

                 ໝາຍເຖິງການສ້າງກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ໂດຍການນຳເອົາບັນຫາ ຫຼື ຄວາມຈຳເປັນໃນການພັດທະນາຕ່າງໆ.ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການຮຽນ ແລະ ການຈັດກິດ ຈະ ກຳອື່ນໆໃນໂຮງຮຽນແລ້ວມາກຳນົດເປັນກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ເພື່ອນຳໄປສູ່ການພັດທະນາຂອງຜູ້ຮຽນເທົ່າທີ່ຄວນນອກນີ້ຍັງເປັນແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄູ ອິກແບບໜຶງທີ່ຈະນຳເອົາວິກິດການຕ່າງໆມາເປັນໂອກາດໃນການພັດທະນາ,ຄູຈຳເປັນຕ້ອງເບິງໃນແງ່ມູມຕ່າງໆມາເປັນໂອກາດໃນການພັດທະນາ,ກຳນົດເປັນກິດຈະກຳ ໃນການພັດທະນາຂອງຜູ້ຮຽນ,ຄູຈິງເປັນຜູ້ເບິງໃນມູມບວກໃນທຸກໆດ້ານ,ທຸກໆສະຖານະການຕ່າງໆກ້າທີ່ຈະປະເຊີນບັນຫາຕ່າງໆມີສະຕິໃນການແກ້ບັນຫາມີພິກໄວໃນ ການຕອບສະໜອງບັນຫາຕ່າງໆ.ດ້ວຍອາລົມຫຼືແງ່ມູມແບບຊຶຕົງ ຄູສາມາດເບິງຫຼືຫັກມູມໃນທຸກໆໂອກາດ ແລະເບິງເຫັນໃນແນວທາງທີ່ນຳຜົນ ກ້າວໜ້າສູຜູ້ຮຽນ ໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທີພາບ.

 

ຂຽນເມື່ອ ຂຽນເມື່ອ: ມ.ນ.. 27, 2014 | ມີ 4 ຄຳເຫັນ ແລະ 0 trackback(s)

         ຄໍາວ່າ " ສຶກສາສາດ " ເປັນພາສາອັງກິດ ທີ່ໃຊ້ໃນປັດຈູບັນມີ 2 ຄຳຄື: Education ແລະ  Educational studies ແຕ່ກໍ່ມີຜູ້ວິຈານວ່າ ການໃຊ້ຄຳ Education ໃນຖານະວິຊາການ ແລັວເຫັນວ່າບໍ່ເໝາະສົມ ເພາະມັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ແມ່ນສຶກສາສາດທົ່ວໄປແຕ່ພັດນຳມາເປັນວິຊາສະເພາະ ເມື່ອຟັງແລ້ວມັນບໍ່ເປັນວິຊາການເໝີ່ອນຂະແໜງອື່ນໃຊ້ຄຳ Educatology ກໍ່ບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ, ເພາະໄດ້ໃຊ້ຄຳວ່າ Education ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ.

        ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຂອງ ພວກເຮົາ ບັນຫາຊື່ຂອງ ຂະແໜງນີ້ກໍ່ຍັງໃຊ້ການຫຼາຍຊື່ຢູ່ ແຕ່ສຳລັບຢູ່ຄະນະສຶກສາສາດ ໜ້າທີ່ ແລະ ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນການກໍ່ສ້າງຄູ ເຊີ່ງປະກອບມີບັນດາສາຂາວິຊາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

            1. ປະລິຍາຕິສາຂາຄູ ວິຊາການເມື່ອງ.

            2. ປະລິຍາຕິ ຄູປະຫວັດສາດ.

            3. ປະລິຍາຕິຄູ ພູມສາດ.

            4. ປະລິຍາຕິ ຄູພາສາລາວ.

            5. ປະລິຍາຕິ ຄູພາສາຝະລັ່ງ.

            6. ປະລິຍາຕິ ຄູພາສາອັງກິດ.

            7. ປະລິຍາຕິ ຄູຄະນິດສາດ

            8. ປະລິຍາຕິ ຄູຟິຊິກສາດ.

            9. ປະລິຍາຕິ ຄູເຄມີສາດ.

           10. ປະລິຍາຕິ ຄູຊິວະສາດ.